Uitnodiging

25 september 2020

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Mussel, Kopstukken en Braamberg uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze zal worden gehouden op dinsdag 6 oktober 2020

In ‘Gastvrij Summertime’ Musselweg 41 te Mussel

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ALV 1 mei 2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
 6. Verslag kasnazieners dhr. J. van Calker en dhr. H. Wouters
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrit Katoen en Johanna Sanders
  Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:

   • Marianne van der Kaap (Bovensteveenweg)
   • Manon Drenth (Molenstraat)
 8. Pauze
 9. Presentatie door Welstad
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

I.v.m. Covid-19 situatie zullen we de geldende voorzorgsmaatregelen nemen, waaronder: