De gemeente Stadskanaal zet vanuit de woonvisie actief in op ruimte te creëren om te kunnen bouwen, zowel in de centra als in de dorpskernen. Dat valt vandaag te lezen op de site van de gemeente Stadskanaal.

Wethouder Goziena Brongers: “Wij willen de huidige kansen benutten voor het creëren van nieuwe woningen in onze gemeente. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om de mogelijkheden hiervoor te vergroten.”

De gemeente Stadskanaalzet in op nieuwbouw in alle dorpen en kernen. Het raadsbesluit om de circa 400 onbenutte woontitels opnieuw te gebruiken, maakt het mogelijk om de komende jaren op verschillende plekken en voor verschillende doelgroepen te kunnen bouwen. Uit diverse verkennende gesprekken met initiatiefnemers blijkt dat de ontwikkelingen kansrijk zijn. “De mogelijkheden die zich nu voordoen willen we optimaal benutten” aldus wethouder Brongers. “Wat mij betreft zijn de eerste 400 woningen die we de komende 2 à 3 jaar gaan realiseren een mooi begin”.

De woonopgave is groter dan het realiseren van nieuwe woningen. Er moet ook een kwaliteitsslag gemaakt worden in de woningvoorraad. Met name de verduurzaming van woningen is een stevige opgave. Wethouder Brongers: “Voor wat betreft het verduurzamen van woningen staan we nog maar aan het begin van een grote opgave. Ook dit proces pakken we voortvarend op. Voor een deel van de oudere woningen is echter niet altijd een passend verduurzamingsplan te maken. Hier zullen we met oplossingen moeten komen”.

De grote vraag naar woningen biedt kansen voor de hele regio. De coronaperiode heeft geleerd dat op afstand werken goed mogelijk is en een herwaardering voor rust en ruimte gegeven. Onze gemeente is daarmee een aantrekkelijke plek om te wonen.