U wordt van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging:

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Mussel, Kopstukken en Braamberg uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze zal worden gehouden op woensdag 6 oktober 2021 aanvang 20.00 uur in ‘Gastvrij Summertime’ Musselweg 41

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ALV 14 juli 2020
 4. Jaarverslag 2020 secretaris
 5. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 6. Verslag kasnazieners mevrouw M. Becker en de heer H. Wouters
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Geen
  Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor ter aanvulling op het bestuur: – Gerard Wubs (Musselweg)
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Presentatie door Max en Barbara van de Pianola-Sociëteit gevestigd in de voormalige PKN-Kerk van Mussel
 11. Presentatie en informatie rondom verplaatsen kerkklok naar de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Molenstraat.
 12. Sluiting

I.v.m. Covid-19 situatie zullen we de geldende voorzorgsmaatregelen nemen, waaronder:

 • Als u verschijnselen van verkoudheid vertoont (snotneus, hoesten, verhoging/koorts, plotseling verlies van smaak en/of reuk) komt u niet naar de vergadering.
 • De dan (op 6 oktober) geldende Corona-maatregelen voor de horeca zijn van toepassing