Mussel

Ontstaan

Mussel is een negentiende eeuws randveenontginningsnederzetting. Het dorp dankt zijn naam aan de Mussel Aa, die ten oosten van het dorp stroomt. Mussel ligt op een zandrug, van waaraf het omliggende veen is ontgonnen.

Het dorp heeft zich in de tweede helft van de negentiende eeuw gevormd rondom een kruispunt van wegen, te weten de weg Musselkanaal-Onstwedde, de Zandtangerweg naar Kopstukken en de weg naar Vledderveen.

Rond 1900 was in Mussel alleen de weg naar Onstwedde hier en daar aan weerszijden bebouwd. Aan de westzijde lag de Nederlands-hervormde kerk, met ten noorden hiervan het openbare kerkhof. Pas in de eerste helft van de twintigste eeuw vond er meer uitbreiding plaats. De Zandtangerweg, de weg naar Vledderveen en de verbindingsweg tussen de wegen naar Onstwedde en Vledderveen raakten in de jaren twintig en dertig bebouwd met losstaande burger- en arbeiderswoningen. Na 1945 vond in Mussel de grootste uitbreiding plaats.

De weg naar Onstwedde werd aan beide zijden geheel bebouwd. Ten oosten hiervan en ten noorden van de Zandtangerweg werd een woonwijk gerealiseerd die grenst aan de Mussel Aa. Ook de weg naar Vledderveen werd aan weerszijden bebouwd.

Mussel nu:

Het dorp kenmerkt zich door een overzichtelijke ruimtelijk structuur, waarin de Musselweg de hoofdader van het dorp vormt. Rond de kruising Zandtangerweg, Musselweg met de Ondersteveenweg bevindt zich de oudste bebouwing. De lintbebouwing rond deze kruising heeft zich verdicht, zodat een kern ontstond. Rond de oorspronkelijke kern zette de kernvorming zich eerst naar oostelijke zijde en later naar westelijke zijde door.

Ondanks het feit dat de agrarische bedrijvigheid vrijwel uit het dorp is verdwenen, heeft Mussel nog steeds een kleinschalig landelijk dorpskarakter.

De woningbouw heeft zich niet verder ontwikkeld aan de doorgaande wegen, maar in de loop der tijd is een kernvorming in gang gezet. Aanvankelijk heeft woningbouw plaatsgevonden aan de Molenstraat. Latere uitbreidingen hebben plaatsgevonden langs de Laakstraat, Wagenspoor, Lindenlaan en Moerasweg en meer recent, de Schapendrift. De meest recente uitbreiding heeft plaatsgevonden op het ‘plan Klamer, de Watermolen en de Korenmolen. Het overgrote deel van de woningen is vrijstaand of half vrijstaand gebouwd. De noordrand van het dorp wordt gevormd door de begraafplaats en het ‘Lindenbos’, met daarin het ‘Slakkenhuus’. Ook de oostzijde van het dorp wordt gekenmerkt door het aanwezige groen. De rand wordt hier gevormd door ‘het Moeras’ en het sportpark.

Het dorp kent diverse basisvoorzieningen voor haar inwoners, onder andere een supermarkt, een postagentschap, een kapsalon, een sportzaal, horecagelegenheid, Steunstee en Sportpark ‘de Slenk’.

Alle detailhandel is gelegen aan de Musselweg en de Zandtangerweg. In Mussel is een aantal maatschappelijke functies aanwezig: Twee basisscholen, een peuterspeelzaal en drie kerken van verschillende gezindten.